Biserica “Apostol din Tabaci”

BISERICA APOSTOL “din TABACI”

Biserica Apostol din Tabaci

Biserica Apostol din Tabaci

Adresa: Str. Mircea Vodă (fost. Calea Văcăreşti 143) / Str. Nerva Traian / Aleea Apahida

Hramuri: Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Sf. Filofteia, Sfântul Nicolae.

Preot Paroh SACHE ION

Tel. 021-3444356 / 0721-129870

Preot SIRBU MARIN

Tel. 021-3273142 / 0744-363370

Program:

miercuri: 8-12 (acatiste)

vineri: 8-12 (acatiste)

17:30 – prima vineri din luna – TAINA SF. MASLU

– celelalte vineri – slujba acatistului si moliftele, SF. Vasile cel Mare (dezlegari si cateheza)

sambata: 8:30 – 11 – SF. Liturghie si Slujba Parastasului

17 – Slujba Vecerniei

duminica: 8:30 – 12 – Utrenia si SF. Liturghie

* Monument istoric

Tradiţia ne spune că în trecut a existat o biserică din lemn a unui schit de maici, cu hramul Cuvioasa Paraschiva,

aşezat între albia cea mare a Dâmboviţei şi firul de apă ce trecea prin spate, spre morile Mănăstirii Radu – Vodă, aflate la cca 500 m distanţa. Prima atestare cunoscută este din anul 1642, de când datează o însemnare, iscălită de preotul Bunea, pe o carte de rugăciuni scrisă în slavoneşte. Un ”Bunea erei” este trecut într-unul din pomelnicele lăcaşului. Unele documente ale bisericii menţionează că aceasta ar fi avut şi hramurile Sf. Nicolae şi Sfânta Filofteia.

în preajma acestui schit, la miazănoapte, pe la 1672 / 1673, prin hotărâre domnească, la iniţiativa unor boieri din Sfatul Domnesc, sunt mutaţi tăbăcarii sau tabacii din mahalaua Sărindarului. De la aceşti tabaci provine numele mahalalei; la început enoria lor avea o singură biserică, Sf. Nicolae “din Sârbi” (atestata la 1639 şi cunoscută în 1823, ca biserica din “mahalaua tabacilor sârbi” (vezi biserica Sf. Nicolae “din Sârbi”, demolată).

Oricum, cea mai veche atestare sigură, a primului lăcaş, i-o datorăm misionarului Blasius Kleiner care o pomeneşte în lista sa de biserici bucureştene, întocmită ante 1761: “Apostol, din lemn”.

Biserica din zid pe care o vedem acum pe un bot de deal, a fost ctitorită, prin osteneala preotului Popa Costandinu şi a soţiei sale Stanca prezvitera, între 1763-1765 de Constantin Potoceanul (căpitan de jalbe la curtea lui Constantin Nicolae Mavrocordat) şi de soţia sa Măria, aşa cum arăta pisania bisericii, astăzi dispăruta: ACEASTĂ SF(ÂNTĂ) BISERICA S-AU FONDATU LA ANULU 1763 SEPTEM(VRIE) 15 CU TOATE CELE NECESARE LA ÎNFRUMUSEŢAREA EI, DE CĂTRE REPAUSATULU ÎNTRU FERICIRE D(OMNU)LU CONSTANTIN, GINERILE D(UMNEA)LUl GENEA POTOCEANU, ÎMPREUNĂ CU SOŢIA SA MĂRIA.

în catagrafia din 1798 biserica este atestată ca lăcaşul de cult al mahalalei Apostol, care cuprindea 99 de case. Aici locuiau morarii, grânarii, fainarii, brutarii, iar după înfiinţarea abatorului, s-au aşezat şi măcelarii. De aceea, lăcaşul s-a numit şi “Biserica dela Tăiere”. A servit şi ca “Biserică de Judecată”, tribunalul aflându-se în spatele său.

De-a lungul timpului, biserica a suferit mai multe transformări şi modificări. Reparaţii radicale i-au fost făcute în 1810, precum şi între 1820-1830 de Apostol Velicu “Băcanul” (ctitor nou şi al bisericii “Staicu cu bradu” – demolata). Un Apostol Marinciu „Brutarul” este înmormântat chiar în pronaosul bisericii.

în anul 1864 a fost restaurată ca urmare a stricăciunilor cauzate mai ales de cutremurele din 1802 şi l838. Atunci s-a pus pardoseala din lespezi de piatră, iar învelitoarea făcută din şindrilă cu sageac s-a înlocuit în 1894, cu tablă de plumb. Concomitent, se renunţă la stâlpii şi arcele care despărţeau naosul de pronaos, lărgindu-se astfel spaţiul interior. Turla din zidărie de peste naos a fost înlocuită cu una mai uşoară, din lemn, îmbrăcată cu tablă. Turnul-clopotniţă, ridicat ulterior, după alipirea pridvoraşului actual, a fost mai întâi din lemn, apoi schimbat în anul 1910 cu altul din metal. Tot atunci s-a realizat un cafas pentru cor, la început din lemn, apoi din beton armat, în anii 1956-57.

Comisiunea Monumentelor Istorice a elaborat încă din anul 1939, planuri de restaurare, care nu s-au aplicat datorită izbucnirii războiului. Aceste planuri prevedeau reconstituirea turlelor de peste pronaos şi naos, din zidărie, a stâlpilor şi arcadelor din interior, ca şi refacerea paramentului faţadelor.

Cutremurul din 1940, dar mai ales acela din anul 1977, au provocat mari stricăciuni ce au fost reparate abia în anul 1979.

Pictura iniţială a bisericii a fost executată în tehnica “fresco” de Ioan erei Zugravu, iar în anul 1894 a fost refăcută în ulei de pictorii Gh. Tattarescu şi I. Trâmbiţescu. în anul 1924 este spălată şi refăcută de către Ioan Martinovici.

La restaurările din acea perioadă a contribuit băneşte şi Dumitru Mociorniţă, mare şi generos industriaş al vremii. ~

Pictura a fost restaurată în anul 1983 de Virginia Videa, dar acum este iarăşi înnegrită, necesitând o nouă spălare. Pictura exterioară, care consta din chipuri de sfinţi în medalioanele situate deasupra ferestrelor, a fost desfiinţată pe trei dintre faţade, odată cu înălţarea zidurilor şi lărgirea ferestrelor, la 1864.

Icoana Sf. Paraschiva provine chiar din vremea zidirii, iar alte icoane din biserică sunt din anul 1864. Tâmpla din lemn a fost executată de sculptorul C. M. Babic.

între 1987 – 1989, în timpul regimului dictatorial Ceauşescu, lăcaşul a fost ameninţat întâi cu dărâmarea, apoi s-a prevăzut ridicarea unor blocuri de locuit în faţa sa pentru a-1 ascunde vederii oamenilor. Numai prin demersurile adresate autorităţilor de partid şi de stat, ca şi ierarhilor Bisericii, dar şi prin strădaniile proiectanţilor şi constructorilor, decizia a fost amânată mereu. Primejdia ridicării blocurilor în faţa bisericii a planat asupra acesteia până în anii 1991-92, când, la neostoitele intervenţii ale preotului paroh Marian Sârbu (sprijinit de Arhiepiscopia Bucureştilor), a fost oprită execuţia construcţiilor începute în jur. între 1995 – 1996, fundaţiile blocurilor s-au acoperit cu pământ

Este o biserică de plan triconic, cu pridvor mai scund, închis, adăugat la vest cu turlă-Pantocrator peste naos şi turn-clopotniţă peste a doua travee a actualului pronaos.

Absidele sunt semicirculare la interior, fiind acoperite cu bolţi în sfert de sferă (concă). Pronaosul actual are cafas în prima travee, fiind acoperit cu boltă semicilidrică. O calotă sferică se descarcă pe zidurile compartimentului următor. Aspectul actual 1-a căpătat în urma lucrărilor din 1864. între pronaos şi naos se află un spaţiu de trecere, boltit semi-cilindric; deasupra naosului se ridică turla cea mare.

Clopotniţa de peste pronaos, are acces printr-o scară închisă într-un turnuleţ alipit faţadei nordice a pridvoiului iniţial, acum închis. Ambele turle sunt de formă ortogonală, îmbrăcate în tablă şi au acoperişul în formă de bulb. Un mic lanternou ortogonal, care susţine o cruce metalică încoronează turla-Pantocrator.

Brâul desparte faţadele în două registre inegale: registrul inferior cuprinde ferestrele, despărţite între ele prin panouri dreptunghiulare; registrul superior este mai înalt, simplu, fără goluri sau ornamente pentru ca medalioanele de la inceput au fost înecate în tencuială la una din reparaţiile radicale ale bisericii.

Faţada vestică este încheiată cu un fronton triunghiular al cărui câmp altădată pictat, acum l-au şters aproape cu totul intemperiile. Sub fronton, deasupra micului pridvor alipit celui vechi, se află trei ocniţe pictate cu icoanele de hram: la stânga Sf. Nicolae, la dreapta Sf. Filofteia, iar la mijloc ocniţa în care se af Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena.

Alaturi de biserica, în partea de miaza-noapte se afla vechea casa parohiala, , datând de Ia jumătatea veacului al XIX– lea , care cu timpul s-a ruinat.

Între anii 1995-1998, pe fundatia existenta înca din 1939, prin grija preotului paroh Marin Sârbu, s-a ridicat o noua casa parohiala.

În anul 1996 printr-o sponsorizare a C.I.T.C. Bucuresti, firma de constructii, s-a dat jos tencuiala veche a bisericii, tencuindu-se din nou pe fond gri.

Din anul 1992 biserica a fost înregistrata ca monument istoric datorita vechimii ei.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: